دسته:وصیت نامه شهید

وصیت نامه بهاری شهید برات

من احساسات فرو ریخته آسمان عشق و محبتـم ؛ کارم به خاک سپاری خصومـت و کینه است . هر جا غم جاری...